Geld is een complex sociaal construct dat een cruciale rol speelt in onze moderne samenleving. Vanuit filosofisch perspectief is er veel te zeggen over de betekenis en waarde van geld.

Sommige filosofen beschouwen geld als een neutrale middel dat enkel dient als een middel om uitwisselingen tussen mensen te faciliteren. Geld verliest hierdoor zijn waarde en wordt enkel gebruikt als een manier om te bepalen hoeveel waarde wordt gegeven aan bepaalde producten of diensten.

Andere filosofen zien geld echter als een medium waarmee macht en sociale verhoudingen worden uitgebeeld. Ze stellen dat geld de verhoudingen tussen mensen weerspiegelt en de machtsverhoudingen tussen individuen, groepen en samenlevingen in stand houdt.

Er zijn ook filosofen die argumenteren dat geld de basis vormt voor onze moderne economieën en dat het daarom noodzakelijk is voor ons dagelijks leven en onze economische groei.

Ongeacht de specifieke filosofische opvatting, is het duidelijk dat geld een belangrijk en ingrijpend onderwerp is dat verder verkend dient te worden om onze samenleving en economie beter te begrijpen en te verbeteren.